Friday, 31 Mar 2023

Visitors counter

Online users

We have 6 guests online
Obchodní podmínky pro e-shop Print E-mail
There are no translations available.

Obchodní podmínky pro elektronický obchod společnosti

Electronic Design and Service s.r.o.

Velkopavlovická 25, Brno, 62800

Ičo:44964366, Dič: CZ44964366

společnost je zapsaná u KS v Brně, oddíl C, vložka 4530


Tyto obchodní podmínky (dále jen OP) upravují smluvní vztah mezi výše uvedeným prodávajícím a kupujícím (subjektem, který činí objednávku prostřednictvím elektronického obchodu). Právní vztahy prodávajícího a kupujícího, výslovně neupravené těmito OP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, jakož i předpisy souvisejícími.

Učiněním objednávky prostřednictvím elektronického obchodu  kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito OP.

 

Kupní smlouva

Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím a jejím zaregistrováním prodávajícím a je uzavírána v českém jazyce. Případné změny takto uzavřené kupní smlouvy lze učinit pouze dohodou smluvních stran a to do okamžiku zařazení zásilky k přepravě. Smlouvu lze zrušit opět dohodou smluvních stran nebo na základě zákonných důvodů.

 

Ceny zboží a platba

Veškeré ceny zboží zveřejněné v elektronickém obchodu  jsou bez DPH. Příslušná částka DPH v zákonné výši je vypočítána a zobrazena kupujícímu před odesláním objednávky. V cenách zboží nejsou zahrnuty přepravní náklady.

Platba za zboží objednané prostřednictvím elektronického obchodu  se provádí při převzetí zboží (dobírka) nebo platbou dopředu na účet prodávajícího. Jiné způsoby úhrady je nutno předem dohodnout s obchodním oddělením prodávajícího.

Prodávající bude kupujícího (spotřebitele)předem zřetelným způsobem informovat o tom, zda platí eventuální omezení pro dané zboží a jaké způsoby platby jsou přijímány.


Ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré údaje, které obdržel od kupujícího za účelem uzavření kupní smlouvy neposkytne třetí osobě a že jsou zpracovávány v souladu ,s platnými zákony, zejména zákonem č. 101/2000 Sb.,o ochraně osobních údajů,ve znění pozdějších předpisů. Výjimku tvoří předání kontaktních údajů přepravní společnosti pro účely doručení.


Reklamace a vrácení zboží

Veškeré reklamace se řídí příslušnými ustanoveními norem platné právní úpravy ČR,zejména zák.č.89/2012 Sb.,občanský zákoník,ve znění pozdějších předpisů.

Kupující "spotřebitel" , který učinil objednávku prostřednictvím elektronického obchodu  " na dálku", má

 

právo na vrácení zboží bez udání důvodu v termínu do 14 dnů od převzetí zboží. Zboží musí být vráceno nepoškozené v původním nepoškozeném obalu, společně s veškerou související dokumentací a návody s kompletním příslušenstvím a dokladem o koupi. V opačném případě má prodávající právo uplatnit odpovídající náhradu v souladu s  Občanským zákoníkem. Prodávající má rovněž právo na náhradu nákladů souvisejících s přepravou ke kupujícímu. Vrácené zboží nelze zasílat zpět na dobírku. Taková zásilka nebude prodávajícím přijata.
V případě reklamace musí být ke zboží přiložen reklamační list s popisem závady nebo důvodem reklamace a doklad o koupi zboží.

Spory

Veškeré případné spory – pokud nebudou odstraněny dohodou smluvních stran - budou následně řešeny výhradně v právním režimu českého práva, před místně příslušným soudem prodávajícího.


Závěrečná ustanovení

Tyto Obchodní podmínky jsou právně účinné dnem 1.1.2014.OP předcházející uvedené datum se ruší. Prodávající si vyhrazuje právo změny OP.

 

 

V Brně dne 1.1.2014

 

 

 

 

 

 

Jednatelé: Ing.Vladimír Šimeček a ing.Jiří Nentvich